Onthoud mijn wachtwoord Remember my password
Wachtwoord vergeten ? Forgot password

Please wait Bankxs is closing...

AdministratieAdministration van relatiefrom contact geselecteerd.selected.

Selecteer de relatie waaraan u wilt werken

Select the contact you want to work on

Selecteer een administratie

Select an administration

U kunt uw wachtwoord wijzigen om beveiligingsredenen of het wachtwoord resetten als u het bent vergeten.

Change Password

You can change your password for security reasons or reset the password if you have forgotten it.

Oud wachtwoord: Old password:

Nieuw wachtwoord: New password:

Password Strength: Very weak!

Password Sterkte: Heel erg zwak!

 •   1. At least 8 Characters
 •   2. At least 1 capital letter
 •  3. At least 1 Special character
 •  4. At least 1 Numeric number
 •   1. Minimaal 8 Karakters
 •   2. Minimaal 1 Hoofdletter(s)
 •  3. Minimaal 1 Speciaal teken(s)
 •  4. Minimaal 1 Numeriek getal

Bevestig nieuw wachtwoord: Confirm new password:

Huidige pincode: Current pincode:

*
*
*
*
*
*

Nieuwe pincode: New pincode:

*
*
*
*
*
*

Herhaal nieuwe pincode: Repeat new pincode:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1
2
ABC
3
DEF
4
GHI
5
JKL
6
MNO
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Factuurnummer: Invoicenumber:
Datum: Date:
Bedrag: Amount:
Naam: Name:
Omschrijving: Description:
Soort aangifte: Type of return:
Aanmaakdatum: Creation date:
Periode: Period:
Pagina: /
Pagina: /
Responsive image
Pagina: /
Relatie Contact Factuur Invoice Datum Date Bedrag Amount

CASHAPP

Vul uw e-mailadres en relatienummer in en u ontvangt per e-mail instructies hoe u een nieuw wachtwoord aanmaakt.

Enter your e-mail address and customer number and you will receive instructions by e-mail on how to create a new password.

Relatienummer: Contactnumber:
E-mail:

Wat is er nieuw?

What's new?

Geselecteerd:
Saldo:
U kunt zoeken op: You can search by:
 • Naam, rekeningnummer, bedrag en omschrijving
 • Bedrag lager of hoger dan.
  Typ een "<" of ">" gevolgd door het bedrag.
 • Name, account number, amount and description
 • Amount lower or higher than.
  Type a "<" or ">" followed by the amount.
Valuta Currency
Naam ontvanger Name recipient
Rekeningnummer (IBAN) Account number (IBAN)
Mededeling Statement
Relatie Contact Factuur Invoice Datum Date Bedrag Amount Dagen Days
Relatie Contact Factuur Invoice Datum Date Bedrag Amount Dagen Days

Over de CASHapp

About the CASHapp

Met de CASHapp kunt u belangrijke gegevens van al uw CASHWeb-administraties benaderen, wat handig kan zijn als u onderweg bent. Zo heeft u altijd en overal realtime inzicht in de belangrijkste cijfers van al uw administraties. Ook heeft u altijd alle relatiegegevens voor handen en kunt u ter plekke notities toevoegen, uren registreren, fiatteren, factureren en direct boeken door foto's van facturen te maken.

Met de CASHapp kunt u voor al uw administraties, op elk moment:

Aanvullende mogelijkheden:

De CASHapp is een gratis onderdeel van de Cash Webservices; gratis volautomatische koppelingen met externen, zoals: ABN Amro, Rabobank, ING, Belastingdienst, webwinkel, online kassa, scanboeken, incasso, etc.

With the CASHapp you can access important data from all your CASHWeb administrations, which can be useful when you are on the go. This way, you always and everywhere have real-time insight into the most important figures of all your administrations. You also always have all contact details available you can add notes on the spot, register hours, approve, invoice and book directly by taking photographs of invoices.

With the CASHapp you can, for all your administrations, at any time:

Additional options: The CASHapp is a free part of the Cash Web services; free fully automatic links with external parties, such as: ABN Amro, Rabobank, ING, Tax and Customs Administration, online store, online checkout, scan books, debt collection, etc.