Please wait Bankxs is closing...

AdministratieAdministration van relatiefrom contact geselecteerd.selected.

Selecteer de relatie waaraan u wilt werken

Select the contact you want to work on

Selecteer een administratie

Select an administration

Huidige pincode: Current pincode:

*
*
*
*
*
*

Nieuwe pincode: New pincode:

*
*
*
*
*
*

Herhaal nieuwe pincode: Repeat new pincode:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1
2
ABC
3
DEF
4
GHI
5
JKL
6
MNO
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Factuurnummer: Invoicenumber:
Datum: Date:
Bedrag: Amount:
Naam: Name:
Omschrijving: Description:
Soort aangifte: Type of return:
Aanmaakdatum: Creation date:
Periode: Period:
Pagina: /
Pagina: /
Responsive image
Pagina: /
Relatie Contact Factuur Invoice Datum Date Bedrag Amount

CASHAPP

Vul uw e-mailadres en relatienummer in en u ontvangt per e-mail instructies hoe u een nieuw wachtwoord aanmaakt.

Enter your e-mail address and customer number and you will receive instructions by e-mail on how to create a new password.

Relatienummer: Contactnumber:
E-mail:
Geselecteerd:
Saldo:
U kunt zoeken op: You can search by:
  • Naam, rekeningnummer, bedrag en omschrijving
  • Bedrag lager of hoger dan.
    Typ een "<" of ">" gevolgd door het bedrag.
  • Name, account number, amount and description
  • Amount lower or higher than.
    Type a "<" or ">" followed by the amount.
Valuta Currency
Naam ontvanger Name recipient
Rekeningnummer (IBAN) Account number (IBAN)
Mededeling Statement
Relatie Contact Factuur Invoice Datum Date Bedrag Amount Dagen Days
Relatie Contact Factuur Invoice Datum Date Bedrag Amount Dagen Days